Privacyverklaring

Privacy beleid

Inleiding

Het beschermen van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van onze website acht VH Vertical Packaging van groot belang en rekent dit tot haar verantwoordelijkheid. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd.

Verwerkingsverantwoordelijke

VH Vertical Packaging wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan Marconilaan 15, 6003 DD Weert. VH Vertical Packaging is bereikbaar op telefoonnummer +31(0)495 550 733 of via e-mail info@vhnl.com. Dit privacy beleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door VH Vertical Packaging worden gedaan en voor alle door VH Vertical Packaging beheerde websites. De functionaris gegevensbescherming van VH Vertical Packaging is de heer M. Wetemans te bereiken via e-mail info@vhnl.com of +31(0)495 550 733.

Waarvoor en op welke grondslag verwerken wij uw gegevens?

VH Vertical Packaging verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 1. Om u per e-mail te informeren over nieuwe producten, diensten en acties van VH Vertical Packaging. Dit zullen wij uitsluitend doen, indien u vooraf toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw e-mailadres.
 2. Voor het afhandelen van vragen, de aanvraag van offertes of het in behandeling nemen van klachten. Dit kan zowel via de website, schriftelijk, telefonisch of per e-mail. VH Vertical Packaging is hiertoe gerechtigd in het kader van de precontractuele fase.
 3. Voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit.
 4. Wanneer u contact met ons opneemt met vragen, opmerkingen, klachten of het inroepen van één van uw rechten. Dit kan telefonisch zijn, maar ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes en/of onderzoek, zich aanmeldt voor onze (e-mail) nieuwsbrief of ons via social media benadert.
 5. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen die op VH Vertical Packaging rust.
 6. Voor de ontwikkelingen van nieuwe producten en diensten specifiek gericht op onze dienstverlening.
 7. Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens als gevolg van de met u gesloten overeenkomst.
 8. Daarnaast is VH Vertical Packaging op grond van een gerechtvaardigd belang gerechtigd om u te informeren over nieuwe producten en diensten, waarbij wij rekening trachten te houden met uw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten, uw interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze website. VH Vertical Packaging kan dit ook doen via campagnes op social media.
 9. Ten behoeve van interne analyse en het doen van onderzoek voor het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten.

Over wie verwerken wij persoonsgegevens?

VH Vertical Packaging verwerkt de persoonsgegevens van (voormalig) klanten, prospects, bezoekers van onze website en overige belanghebbende en geïnteresseerden.

Wie ontvangen de gegevens?

VH Vertical Packaging verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en onze organisatie. Met deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten waarin bepaald is welke activiteiten zij in opdracht en onder gezag en instructie van VH Vertical Packaging mogen uitvoeren. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken. Daarnaast zullen wij uw gegevens nimmer aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstreken voor commerciële doeleinden.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

VH Vertical Packaging hanteert bij de volgende bewaartermijnen:
 • Contactgegevens: 3 jaar na einde van de overeenkomst of laatste contactmoment.
 • Financiële gegevens: 7 jaar conform de hiervoor wettelijk gelden termijn.
 • Transactiegegevens, waaronder afgenomen producten en diensten: 5 jaar.
 • Informatieverzoeken, klachten: 3 jaar na afhandeling van uw verzoek of klacht.
 • Blokkering van uw gegevens: zolang wettelijk voorgeschreven is om uitvoering te geven aan uw verzoek tot blokkering.

Beveiliging

VH Vertical Packaging heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door VH Vertical Packaging regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd. De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van VH Vertical Packaging toegang hebben tot uw gegevens voor zover zij dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Onze website is zodanig beveiligd dat persoonsgegevens die u op onze website invult via een beveiligde verbinding aan onze organisatie worden verzonden.

Uw rechten

Een ieder over wie VH Vertical Packaging persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage in de eigen persoonsgegevens te vragen. Mocht blijken dat uw gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kunt u deze gegevens laten corrigeren. Daarnaast hebt u recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat de gegevens die onze organisatie verwerkt op grond van uw toestemming of op basis van de overeenkomst, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden overgedragen. Wilt u gegevens in het geheel laten verwijderen, dan kunt u dit kenbaar maken aan onze organisatie. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen. Indien u een van uw rechten wenst in te roepen, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen aan: info@vhnl.com onder vermelding van inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht. VH Vertical Packaging zal ervoor zorgdragen dat uw verzoek binnen de hiervoor wettelijk vastgestelde termijn wordt afgehandeld.

Blokkering van uw gegevens voor marketing

Indien u door VH Vertical Packaging in het geheel niet meer op de hoogte wilt worden gehouden van relevante producten en diensten of acties, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@vhnl.com onder vermelding van ‘blokkering’. Wij zullen uw contactgegevens dan blokkeren, zodat u niet meer door onze organisatie wordt benaderd.

Social Media

VH Vertical Packaging wil graag -via het web en social media kanalen- in dialoog met klanten, geïnteresseerden en bezoekers van de website over onze organisatie, diensten en activiteiten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen, die via social media kenbaar worden gemaakt, te beantwoorden. Wij volgen hiervoor het internet en social mediakanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons-) gegevens vast zullen leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social mediakanalen of de content op zijn social mediakanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@vhnl.com.

Cookie beleid

Gebruik van cookies

VH Vertical Packaging maakt bij het aanbieden van haar diensten en producten op de website gebruik van functionele cookies. Dit zijn kleine eenvoudige bestandjes met gegevens welke of op de harde schrijf van uw computer, laptop, tablet of smartphone worden opgeslagen of uitgelezen of in de sessie van uw browser staan. VH Vertical Packaging maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in de vraag hoe bezoekers onze website bereiken en hoe de website wordt gebruikt. In verband daarmee worden via onze website cookies geplaatst. De informatie die Google Analytics verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd zonder dat uw IP-adres wordt doorgegeven.

Cookies verwijderen

Uiteraard kunt u de cookies die op uw computer, laptop, smartphone worden geplaatst altijd verwijderen. De wijze waarop cookies verwijderd kunnen worden, hangt af van de door u gebruikte internetbrowser. Raadpleeg uw browser voor instructie over de juiste wijze waarop u cookies kunt verwijderen.

Andere websites

Op de website van VH Vertical Packaging kunt u links naar andere websites aantreffen. VH Vertical Packaging kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor omgang met uw persoonsgegevens door andere partijen. Lees hiervoor het privacy beleid, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens

Indien u van mening bent, dat VH Vertical Packaging in strijd handelt met dit privacy beleid of geldende privacywetgeving of onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde een klacht indienen via info@vhnl.com of via telefoonnummer +31(0)495 550 733. Uiteraard zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat uw klacht wordt opgelost. Indien u van mening bent, dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen?

Indien u na het lezen van het privacy beleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met ons via info@vhnl.com of via telefoonnummer +31(0)495 550 733.

Wijzigingen

VH Vertical Packaging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacy beleid zullen tevens kenbaar maken worden via de website www.vhnl.com of andere communicatiekanalen.

Weert, 31-8-2018